Wykaz aktualnie obowiązujących norm z zakresu akustyki

--- Zobacz też normy europejskie ---

PN-81/N-01306
Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.

PN-T-06460:1979
Mierniki poziomu dźwięku - Ogólne wymagania i badania.

PN-T-06461:1983
Filtry pasmowe oktawowe i tercjowe - Ogólne wymagania i badania.

Akustyka środowiska

PN-ISO 1996-1:1999
Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.

PN-ISO 1996-2:1999
Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.

PN-ISO 1996-3:1999
Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.

PN-N-01341:2000
Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego.

PN-N-01339:2000
Hałas. Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

PN-ISO 9613-1:2000
Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej - Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę

PN-EN 1793-1:2001
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych -- Część 1: Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku

PN-EN 1793-2:2001
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych -- Część 2: Właściwa charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych

PN-EN 1793-3:2001
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych -- Część 3: Znormalizowane widmo hałasu drogowego

Akustyka budowlana

PN-87/B-02151.01
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

PN-87/B-02151.02
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3:1999 (poprzednio PN-87/B-02151.03)
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 717-1:1999 (zamiast PN-87/B-02152.01 i PN-87/B-02152.03)
Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-EN ISO 717-2:1999 (zamiast PN-87/B-02152.02)
Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

PN-83/B-02153
Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.

PN-83/B-02154.00
Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Zakres normy i wielkości charakterystyczne.

PN-EN ISO 140-1:1999 (zamiast PN-83/B-02154.01)
Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych bez przenoszenia bocznego

PN-83/B-02154.02
Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Ustalenia dotyczące dokładności.

PN-EN 20140-3:1999 ISO 140-3 (zamiast PN-83/B-02154.03)
Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.

PN-EN ISO 140-4:2000 (poprzednio PN-83/B-02154.04)
Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych miedzy pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999 (poprzednio PN-83/B-02154.05)
Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów

PN-EN ISO 140-6:1999 (poprzednio PN-83/B-02154.06)
Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

PN-EN ISO 140-7:2000 (poprzednio PN-83/B-02154.07)
Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

PN-EN ISO 140-8:1999 (poprzednio PN-83/B-02154.08)
Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 20140-9:1993 ISO 140-9
Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych mierzonej między pomieszczeniami dla sufitu podwieszanego z przestrzenią powietrzną nad sufitem.

PN-EN 20140-10:1994 ISO 140-10
Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych.

PN-EN ISO 140-12:2001
Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Cześć 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami

PN-83/B-02155
Akustyka budowlana. Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.

PN-87/B-02156
Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.

PrPN-EN 12354-1
Akustyka budowlana - Ocena właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości akustycznych produktów - Izolacyjność na dźwięki powietrzne między pomieszczeniami.

PrPN-EN 12354-2
Akustyka budowlana - Ocena właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości akustycznych produktów - Izolacyjność na dźwięki uderzeniowe między pomieszczeniami.

PN-93/M-751000.01
Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Metoda pomiaru.

PN-93/M-75100.02
Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montażu i pracy zaworów wypływowych.

PN-93/M-75100.03
Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń.

PN-93/M-75100.04
Akustyka. Badania laboratoryjne hałasu emitowanego przez urządzenia i wyposażenie stosowane w instalacjach wodociągowych. Warunki montażu i pracy urządzeń specjalnych. Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna.

PN-85/B-02170
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.

PN-88/B-02171
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

PN-EN 25136:1997 5136
Akustyka. Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory. Metoda kanałowa.

PN-EN ISO 7235:1998
Akustyka. Metody pomiaru tłumików kanałowych. Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego.

PN-ISO 9052-1:1994
Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych.

PN-ISO 9053:1994
Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określenie oporności przepływu powietrza.

PN-EN ISO 3382:2001
Akustyka - Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi

PN-EN ISO 11654:1999
Akustyka - Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie - Wskaźnik pochłaniania dźwięku

PN-EN ISO 11691:2000
Akustyka - Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu - Laboratoryjna metoda orientacyjna

PN-EN ISO 11820:2000
Akustyka - Pomiary tłumików hałasu w miejscu zainstalowania

PN-ISO 15186- 1:2001
Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych metoda natężenia dźwięku - Cześć 1: Pomiary laboratoryjne

Akustyka w środowisku pracy

PN-EN ISO 3741 (w przygotowaniu)
Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu - Metody dokładne w komorach pogłosowych (EN ISO 3741:1999)

PN-EN ISO 3743-1:1998 (zastępuje PN-84/N-01331)
Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu - Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych - Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (EN ISO 3743-1:1995)

PN-EN ISO 3743-2:1998 (zastępuje PN-84/N-01331)
Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego - Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych - Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych (EN ISO 3743-1:1996)

PN-EN ISO 3744:1999 (zastępuje PN-84/N-01330)
Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda techniczna w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN ISO 3744:1995)

PN-EN ISO 3746:1999 (zastępuje PN-84/N-01332)
Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN ISO 3746:1995)

PN-85/N-01333
Hałas. Dokładne metody określania poziomu mocy akustycznej hałasu maszyn w komorze bezechowej i w otwartej przestrzeni.

PN-EN ISO 9614-1:1999
Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku -Metoda stałych punktów pomiarowych (EN ISO 9614-1:1995)

PN-EN ISO 9614-2:2000
Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Metoda omiatania (EN ISO 9614-2:1996)

PN-EN ISO 11200:1999
Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach (EN ISO 11200:1995)

PN-EN ISO 11201:1999
Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach, metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN ISO 11201:1995)

PN EN ISO 11202:1999
Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach, metodą orientacyjną w warunkach in situ (EN ISO 11202:1995)

PN-EN ISO 11203:1999
Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej (EN ISO 11203:1995)

PN-EN ISO 11204:1999
Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowiskach pracy i w innych określonych miejscach, metodą wymagającą poprawek środowiskowych (EN ISO 11204+AC:1995)

PN-EN 27574-1:1997
Akustyka - Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Część l. Informacje ogólne i definicje (EN 27574-1:1988)

PN-EN 27574-2:1997
Akustyka - Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Część 2. Metody dotyczące wartości deklarowanych dla pojedynczych maszyn (EN 27574-2:1988)

PN-EN 27575-3:1997
Akustyka - Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu i maszyn i urządzeń. Część 3. Prosta (pośrednia) metoda dotycząca wartości deklarowanych dla partii maszyn (EN 27574-3:1988)

PN-EN 27574-4:1997
Akustyka - Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Część 4 Metody dotyczące wartości deklarowanych dla partii maszyn (EN 27574-4:1988)

PN-EN ISO 4871 (projekt w ankiecie)
Akustyka - Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń (EN ISO 4871:1996)

PN-EN ISO 11689:2000
Akustyka - Procedura porównywania danych o emisji hałasu maszyn i urządzeń (EN ISO 11689:1996)

PN-EN ISO 12001:2000
Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Zasady opracowania i prezentacji procedury badania hałasu (EN ISO 12001:1996)

PN-EN 1746 (projekt w ankiecie)
Maszyny. Bezpieczeństwo - Przewodnik do opracowywania w normach bezpieczeństwa punktów z zakresu hałasu (EN 1746:1998)

PN-EN ISO 11690-1:2000
Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie wyposażonych w maszyny - Strategia ograniczenia hałasu (EN ISO 11690-1:1996)

PN-EN ISO 11690-2:2000
Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie wyposażonych w maszyny - Środki redukcji hałasu (EN ISO 11690-2:1996)

PN-EN ISO 11546-1:2000
Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów - Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji) (EN ISO 11546-1:1995)

PN-EN ISO 11546-2:2000
Akustyka - Wyznaczanie właściwości dźwiękoizolacyjnych obudów - Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji) (EN ISO 11546-2:1995)

PN-EN ISO 11957:2000
Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin - Pomiary laboratoryjne i terenowe (EN ISO 11957:1996)

PN-EN 457: 1998 (zastępuje PN-86/N-08014)
Maszyny. Bezpieczeństwo -Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa - Wymagania ogólne, projektowanie i badania (EN 457:1992)

PN-EN 61252:2000
Elektroakustyka - Wymagania dotyczące indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk (EN 61252:1995, IEC 1252:1993)

PN-EN 26189:2000
Akustyka - Pomiar progu słyszenia tonów w przewodnictwie powietrznym na potrzeby ochrony słuchu (EN 26189:1991)

PN-EN 1999:2000
Akustyka - Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem (ISO 1999:1990)

PN-EN ISO 389:2000
Akustyka - Znormalizowane zero audiometryczne do wzorcowania audiometrów tonowych z przewodnictwem powietrznym (EN ISO 389:1995)

PN-EN ISO 266:2000
Akustyka - Zalecane częstotliwości pomiarowe (EN ISO 266:1997)

PN-EN 27182:2000
Akustyka - Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez pilarki łańcuchowe na stanowisku operatora (EN 27182:1991)

PN-EN 21683:2000
Akustyka - Zalecane wielkości odniesienia do poziomów akustycznych (EN 21683:1994)

PN-86/N-01309/02
Ochronniki słuchu. Terminologia.

PN-EN 352-1:1996 (zastępuje PN-86/N-01309/05)
Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Nauszniki przeciwhałasowe (EN 352-1:1993)

PN-EN 352-2:1996
Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - wkładki przeciwhałasowe (EN 352-2:1993)

PN-EN 352-3:2000
Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego (EN 352-3:1996)

PN-EN ISO 24869-1:1999
Ochronniki słuchu -Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku (EN ISO 24869-1:1992)

PN-EN ISO 4869-2:2002
Akustyka - Ochronniki słuchu - Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu

PN-EN ISO 4869-3:2009
Akustyka - Ochronniki słuchu - Część 3: Pomiary tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych wykonywane z użyciem testera akustycznego

PN-EN ISO 4869-4:2004
Akustyka - Ochronniki słuchu - Część 4: Pomiar efektywnych poziomów ciśnienia akustycznego nauszników przeciwhałasowych z układem odtwarzania dźwięku o regulowanym tłumieniu

PN-EN 458:2000
Ochronniki słuchu - Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej (EN 458:1993)

PN-EN 27917 (w ankiecie)
Akustyka - Pomiar hałasu emitowanego przez piły spalinowe pielęgnacyjne na stanowisku operatora (EN 27917:1991)

PN-EN 11688-1 (w przygotowaniu)
Akustyka - Zalecane procedury dotyczące projektowania redukcji hałasu maszyn i urządzeń - Planowanie (EN ISO 11688-1:1996)

PN-EN ISO 389-2 (w przygotowaniu)
Akustyka - Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla sygnałów tonowych i słuchawek dousznych (EN ISO 389-2:1996)

PN-EN ISO 389-4 (w ankiecie)
Akustyka - Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej- Poziomy odniesienia dla wąskopasmowego szumu maskującego (EN ISO 389-4:1998)

PN-EN ISO 389-3 (w ankiecie)
Akustyka - Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej Równoważne normalne progowe poziomy siły określone dla sygnałów tonowych i słuchawek kostnych (EN ISO 389-3:1998)

PN-ISO 10843 (w przygotowaniu)
Akustyka - Metody opisania i pomiarów impulsów lub serii impulsów (ISO 10843:1997)

PN-ISO 7196
Akustyka - Charakterystyki częstotliwościowe do pomiarów infradźwięków ISO 7196:1996)

PN-EN ISO 389-5 (w przygotowaniu)
Akustyka - Zero odniesienia do wzorcowania urządzeń audiometrycznych - Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla sygnałów tonowych w zakresie częstotliwości od 8 kHz do 16 kHz (EN ISO 3 89-5:1999)

PN-EN ISO 389-7 (w przygotowaniu)
Akustyka - Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -Wartości odniesienia progu słyszenia w warunkach odsłuchu w polu swobodnym i w polu dyfuzyjnym (EN ISO 389-7:1999)

PN-EN ISO 10846-1 (w przygotowaniu)
Akustyka i drgania Laboratoryjne pomiary właściwości wibroakustycznych materiałów sprężystych - Zasady i wytyczne (EN ISO) 10846-1:1998)

PN-EN ISO 10846-2) (w przygotowaniu)
Akustyka i drgania Laboratoryjne pomiary właściwości wibroakustycznych materiałów - Sztywność dynamiczna elastycznych podpór dla ruchu postępowego - Metoda pośrednia (EN ISO 10846-2:1998)

PN-EN ISO 11690-1:2000
Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny - Wytyczne redukcji hałasu

PN-EN ISO 11690-2:2000
Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny - Środki redukcji hałasu

PN-EN 1033:2000
Drgania działające na kończyny górne - Laboratoryjne pomiary drgań na powierzchni uchwytu maszyny prowadzonej ręcznie - Postanowienia ogólne (EN 1033:1995)

PN-EN 12096 (w ankiecie adresowanej i powszechnej)
Drgania mechaniczne -Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji drgań

PN-EN 1033:2000
Drgania mechaniczne - Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe - Wymagania podstawowe (EN 30326-1:1994)

PN-EN 1299 (w przygotowaniu)
Drgania i wstrząsy mechaniczne - Wibroizolacja maszyn - Informacja o izolowaniu źródeł (EN 1299:1997)

PN-EN ISO 10819:2000
Drgania i wstrząsy mechaniczne - Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - Metoda pomiaru i oceny współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora (EN ISO 10819:1996)

PN-EN ISO 13753 (w przygotowaniu)
Drgania i wstrząsy mechaniczne - Drgania działające przez kończyny górne - Metoda pomiaru współczynnika przenoszenia drgań przez materiały elastyczne przy ich obciążeniu układem ręka-ramię (EN ISO 13753:1998)

PN-EN 12786 (w przygotowaniu)
Maszyny. Bezpieczeństwo -Wytyczne do przygotowania rozdziałów o drganiach w normach bezpieczeństwa (EN 12786:1998)

PN-EN 12096 (w ankiecie)
Drgania mechaniczne - Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji drgań (EN 12096:1997)

PN-ISO 5805 (w przygotowaniu)
Drgania i wstrząsy mechaniczne - Narażenie człowieka - Terminologia (ISO 5805:1997)

PN-86/N-01321
Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

PN-86/N-01338
Hałas infradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

PN-N-01307:1994
Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

PN-92/M-35200
Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych.

PN-N-18002:2000

PN-ISO 9902:2000
Maszyny włókiennicze - Akustyka - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego i poziomów mocy akustycznej emitowanych przez maszyny włókiennicze - Metody techniczne i orientacyjne

PN-EN 27779:1999
Akustyka - Pomiar hałasu emitowanego w powietrzu przez urządzenia komputerowe i biurowe

PN-EN 29295:1999
Akustyka - Pomiar hałasu o wysokiej częstotliwości emitowanego przez urządzenia komputerowe i biurowe

PN-ISO 9296:1999
Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych

PN-ISO 10053:2001
Akustyka - Pomiar skuteczności akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych

Pojazdy

PN-90/S-04052
Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu. Wymagania i badania.

PN-92/S-04051
Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. wymagania i badania.

PN-ISO 2923:2001
Akustyka -- Pomiary hałasu na statkach

PN-EN 22922:1999
Akustyka - Pomiary hałasu emitowanego przez statki na śródlądowych drogach wodnych i w portach

PN-IEC 1063:1996
Akustyka - Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane

PN-IEC 1063:1996/Ap1:1998/
Akustyka - Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane

PN-ISO 7216:1996
Akustyka - Ciągniki kołowe i samobieżne maszyny rolnicze i leśne - Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego podczas jazdy

PN-91/L 01305
Akustyka - Pomiar hałasu wewnątrz statków powietrznych

Elektroakustyka

PN-EN 60318-1:2001
Elektroakustyka - Symulatory głowy i ucha ludzkiego - Symulator ucha przeznaczony do wzorcowania słuchawek nausznych

PN-EN 60318-2:2001
Elektroakustyka - Symulatory głowy i ucha ludzkiego - Tymczasowa wersja sprzęgacza akustycznego przeznaczonego do wzorcowania słuchawek audio metrycznych w poszerzonym górnym zakresie częstotliwości

PN-EN 60318-3:2001
Elektroakustyka - Symulatory głowy i ucha ludzkiego - Sprzęgacz akustyczny przeznaczony do wzorcowania słuchawek nausznych stosowanych w audiometrii

PN-EN 61043:2001
Elektroakustyka - Aparatura do pomiaru natężenia dźwięku - Pomiar za pomocą pary mikrofonów ciśnieniowych

PN-EN 61183:2001
Elektroakustyka - Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku w polu akustycznym o przypadkowym kierunku padania fali oraz w akustycznym polu dyfuzyjnym

PN-EN 61252:2000
Elektroakustyka - Wymagania dotyczące indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk

PN-EN 61260:2000
Elektroakustyka - Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy

PN-EN 61265:1999
Elektroakustyka - Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych - Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości w celu certyfikacji samolotów transportowych w zakresie hałasu

Inne

PN-IEC 50 (801):1998
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Akustyka i elektroakustyka

PN-EN 20354:2000
Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

PN-ISO 5135:2000
Akustyka - Określanie metoda pomiaru w komorze pogłosowej poziomu mocy akustycznej hałasu emitowanego przez urządzenia i elementy konchowe układów wentylacyjnych, tłumiki i zawory

PN-EN20354:2000/A1:2000
Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej - Sposoby montażu próbek do pomiaru pochłaniania dźwięku (Zmiana A1)

PN-ISO 10534- 1:2001
Akustyka - Określenie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych - Metoda wykorzystująca współczynnik fal stojących

PN-EN 45001:1993
Ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych.

ISO IEC 25:1995
Wymagania ogólne dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i pomiarowych.

Promieniowanie elektromagnetyczne

PN-72/T-04900
Urządzenia mikrofalowe. Metody pomiaru gęstości strumienia mocy mikfrofalowej.

PN-74/T-06260
Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.

PN-77/T-06582
Ochrona pracy w polach elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości w zakresie 0,1-300 MHz. Metody pomiaru natężenia pola na stanowiskach pracy.Jeśli szukasz norm zobacz tutaj :

http://www.pkn.pl