Plany akustyczne miast w Polsce (opracowano na podstawie Raportu NIK "Ochrona przed hałasem na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem głównych tras komunikacyjnych" grudzień 2001 r

Obecnie opracowane są plany akustyczne miast średnich dla 17 z nich tj. 20% wszystkich i 33,3% objętych pomiarami. W 1999 r. w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska wykonano dla 11 miast plany akustyczne (Kępno, Ostrów Wielkopolski, Kielce, Głogów, Sieradz, Zduńska Wola, Nowinka, Nisko, Grudziądz, Nowe Miasteczko i Nowa Sól). W 2000 r. wykonano w WIOŚ 6 planów akustycznych miast (Starogard Gdański, Sandomierz, Włoszczowa, Gniezno, Przeworsk i Suwałki).

W myśl art. 7 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania własne gminy obejmują także sprawy ochrony środowiska, gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego, a więc sprawy związane bezpośrednio z problematyką przeciwdziałania hałasowi. W celu planowania i koordynacji działań w tym zakresie niezbędna jest wiedza o warunkach akustycznych. W toku kontroli sprawdzono m.in., które z  miast objętych kontrolą, posiadają plany akustyczne. Stwierdzono, że  5 miast z 10 kontrolowanych posiada takie mapy  opracowane w latach 1999 - 2000 (w 2-u przypadkach nie dotyczą one całego obszaru miasta). Dwa miasta posiadały mapy opracowane w latach wcześniejszych, 3-y miasta nie posiadają planów akustycznych. Szczegółowe dane dotyczące opracowania planów i sposobu ich wykorzystania w pracach gminy podano poniżej.

Poznań- mapa akustyczna miasta Poznania opracowana została w 1999 r. Podstawą  opracowania były: dane WIOŚ, pomiary wykonane na zlecenie Urzędu Miasta w 40 punktach w porze nocnej, prace Zakładu Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wyniki badań hałasów lotniczych uzyskanych z Szefostwa Infrastruktury Lotniczej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Zarządu Portu Lotniczego Poznań Ławica Sp. z o.o.  Mapa przedstawia wyniki badań poziomu hałasu równoważnego w porze dziennej wzdłuż 167,4 km ulic i w porze nocnej wzdłuż 43,12 km. Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku w dzień wynosiła 73,5 dB w nocy 67,3 dB. Ponadnormatywne wartości hałasu dotyczą w porze dziennej 57% a w porze nocnej 50% powierzchni miasta. Dane wykorzystano w mpzp.

Gdańsk - na zlecenie Urzędu Miasta Gdańska zostało wykonane przez Laboratorium Pomiarowo-Badawcze STANDARD w czerwcu 2000 r. opracowanie pn. "Mapa terenów spokojnych". Jako "teren spokojny" przyjęto maksymalny poziom imisji hałasu nie przekraczający LAeq 50 -55 dB dla pory dziennej i LAeq 45 - 50 dB dla pory nocnej. Powierzchnia terenów spokojnych stanowi 72,6% pow. miasta. Hałas drogowy przekracza poziom 55 dB w dzień na obszarze 22,6% pow. miasta. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu lotniczego wykazano na 2,7% pow. a kolejowego 4,2%. Mapa ta nie uwzględniała hałasu przemysłowego z uwagi na szczupłość danych akustycznych.   Mapa terenów spokojnych została uwzględniona przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Brana jest też pod uwagę przy opiniowaniu przez Urząd nowych inwestycji.

Szczecin - Urząd w Szczecinie nie posiadał planu akustycznego dla całego miasta, posiadał mapę akustyczną tylko dla dzielnic Północ i Zachód oraz opracowanie pt. "Określenie klimatu akustycznego na terenie Śródmieścia miasta Szczecina". Opracowanie to wykonane zostało z inicjatywy Zarządu Miasta przez "Elqwid" Biuro Projektowo - Pomiarowe w Szczecinie. Do wykonania powyższego zobowiązała Zarząd uchwała Rady Miasta z 1994 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w celu dokonania rozgraniczenia terenów o dopuszczalnym natężeniu hałasu. Badania wykazały,  że poziom hałasu na głównych ulicach Szczecina i trasach wylotowych z miasta osiąga wartości zaliczane do bardzo dużej uciążliwości, tj. powyżej 70 dB na linii zabudowy mieszkaniowej. Równoważny poziom hałasu wzdłuż wielu ulic osiągał 76 dB w porze dziennej, a krótkotrwałe ekstrema przekraczały 100 dB . Pomiary obejmowały także hałas powodowany ruchem tramwajowym.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uwzględniają rozgraniczenia terenów ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, na mapach naniesione są punkty pomiarów hałasu (dostępne w plikach programu informatycznego "MapInfo - 3").  

Sochaczew posiada mapę akustyczną opracowaną przez WIOŚ w Warszawie - Delegaturę w Płocku w 1999 r. Nie została ona wniesiona pod obrady Rady Miejskiej w Sochaczewie. Mapa akustyczna wykorzystywana jest przez Urząd przy sporządzaniu zmian mpzp oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Warszawa posiada mapę akustyczną opracowaną w 1999 r. przez Ligę Walki z Hałasem składającą się z dwóch części dla pory dziennej i nocnej. Opracowana jest tylko w wersji cyfrowej. Objęta kontrolą Gmina Warszaw-Centrum nie miała jednak odpowiedniego sprzętu do jej przekształcenia na tekst w wersji literowej. Gmina dysponowała wyłącznie wersją graficzną  "Planu akustycznego Warszawy" bez części opisowej zawierającej m.in. wnioski i kierunki działań, co w znacznym stopniu ograniczało możliwość wykorzystania tego opracowania w działalności Urzędu Gminy. Problematyka związana z planem akustycznym nie była przedmiotem obrad Rady Gminy Warszawa Centrum. W 1999 r. z inicjatywy PP "Porty Lotnicze" Port Lotniczy Warszawa-Okęcie, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów wykonał, "Aktualizację mapy akustycznej lotniska Warszawa-Okęcie" określając zasięg stref hałasu lotniczego.

Płock posiada mapę akustyczną zatwierdzoną w 1996 r. wykonaną przez WIOŚ.

Łódź - Plan akustyczny Łodzi wykonany został w 1988 r. przez Zakład Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych w Warszawie na zlecenie Urzędu Miasta. Ustalenia wynikające z tego planu uwzględnione zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z 1993 r. Aktualne rozeznanie o uciążliwości hałasu Łódź posiada na podstawie opracowania "Założenia Polityki Ekologicznej Miasta Łodzi" zatwierdzonego w 1997 r. zawierającego m.in. ocenę stanu akustycznego oraz środki i kierunki przeciwdziałania. Zagadnienia zagrożeń i zwalczania hałasu na terenie gminy były przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Łodzi.

Pułtusk nie posiada planu akustycznego miasta i nie podejmowano działań w tym zakresie. W Urzędzie nie prowadzi się ewidencji podmiotów uciążliwych dla środowiska z uwagi na nadmierną emisję hałasu. Z wyjaśnienia Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego wynikało, że ewidencji nie prowadzą z powodu braku jednoznacznych wymogów takiego obowiązku w przepisach prawnych. Urząd nie posiadał wyników pomiarów hałasu wykonanych w latach 1999 -2000 przez WIOŚ w ramach monitoringu środowiska (występowały przekroczenia hałasu komunikacyjnego przy drodze krajowej nr 61). Wyniki te Urząd dostał od Starostwa Powiatowego w Pułtusku dopiero w trakcie kontroli NIK. Urząd dostrzega problem hałasu komunikacyjnego - w mpzp przewidziano tereny pod budowę obwodnicy miasta.  

Katowice nie posiadają planu akustycznego miasta. Sprawy ochrony przed hałasem nie były przedmiotem obrad rady gminy.

Kraków w 2001r. podjął działania w celu opracowania mapy akustycznej. Wykonuje ją Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z przewidzianym terminem zakończenia w 2002 r. Wykonanie planu finansowane jest ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.