Dear sirs!


Oferujemy Państwu usługi z zakresu tworzenia map akustycznych miast, linii kolejowych, ciągów komunikacyjnych, lotnisk oraz kompleksowych systemów zarządzania środowiskiem w oparciu o zaawansowane systemy GIS, systemy bazodanowe itp.

Obecnie w krajach Unii Europejskiej dąży się do ujednolicenia metodyki tworzenia map akustycznych. Mapy tworzone technikami obliczeniowo-pomiarowymi zgodnie z ujednoliconą metodyką, przy zastosowaniu takich samych modeli obliczeniowych, pozwoli na porównywanie skali zagrożenia np. pomiędzy różnymi miastami.

Po ogłoszeniu raportu WHO 1996 Światowej Organizacji Zdrowia, Komisja Wspólnot Europejskich ogłosiła w tzw. Zielonym Dokumencie z dnia 4 listopada 1996r,. przyszłą politykę UE w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. W jej wyniku przyjęto nową dyrektywę, której celem jest stworzenie jednolitego we wszystkich państwach członkowskich systemu zarządzania i oceny poziomu hałasu w środowisku. Stworzono podstawy stosowania jednolitych wskaźników hałasu i metod pomiaru hałasu w środowisku, sporządzania map akustycznych i informowania społeczeństwa o wynikach przeprowadzanych badań i analiz. Dyrektywa określa również rolę programów ochrony środowiska przed hałasem w procesie zapewnienia właściwych warunków akustycznych zamieszkania i wypoczynku. Równocześnie przyjęto szereg norm serii ISO 1996 dotyczących procedur tworzenia map akustycznych.

Pragniemy więc zaoferować Państwu usługi w zakresie sporządzania kompleksowych map akustycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych oraz z zachowaniem wszystkich obowiązujących zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej wytycznych w tym zakresie.

Mapa akustyczna powinna być jedynie częścią większego systemy zarządzania środowiskiem. Dlatego celowym jest tworzenie systemów zarządzania środowiskiem opartych na systemach bazodanowych oraz GIS. Są one wprawdzie drogie w momencie tworzenia lecz dużo tańsze w aspekcie długoterminowym (np. wymagana aktualizacja mapy co 5 lat jest wówczas dużo tańsza szybsza i prostsza). Systemy takie pozwalają m.in. na :

  • ciągłą aktualizacje danych oraz mapy,
  • szybki i łatwy dostęp do wszystkich danych,
  • generowanie zestawień i raportów stanu środowiska,
  • prowadzenie szczegółowych analiz np. w przypadku rozbudowy systemu komunikacyjnego,
  • udostępnianie danych społeczeństwu np. poprzez strony internetowe,
  • gromadzenie i przetwarzanie danych nie tylko z zakresu akustyki czy ochrony środowiska ale innych dziedzin życia gospodarczego.