Dear sirs!


Oferujemy Państwu usługi z zakresu akustyki budowlanej

Pomiary
 • pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach;
 • pomiary hałasu instalacyjnego;
 • pomiary czasu pogłosu;
 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych;
UWAGA ! Wszystkie pomiary wykonujemy zgodnie z obowiącującymi normami międzynarodowymi i polskimi oraz obowiązującymi przepisami
Projekty w zakresie akustyki budowlanej
 • analizy obciążenia hałasem środowiskowym (komunikacyjnym) miejsca położenia projektowanego budynku;
 • analizy eliminacji hałasu na etapie układu mieszkań i zagospodarowania terenu;
 • analizy konstrukcji ścian i okien oddzielających budynek od środowiska - dobór przegród określenie parametrów propozycje rozwiązań konstrukcyjnych na bazie obciążenia hałasem środowiskowym;
 • analizy konstrukcji przegród wewnętrznych z głównym nastawieniem na przegrody między mieszkaniami na podstawie analizy funkcji pomieszczeń jako różnych źródeł hałasu wewnętrznego;
 • analizy konstrukcji stropów w celu eliminacji hałasu krokowego;
 • analiza emisji hałasu od wyposażenia technicznego;
 • projekty akustyki budowlanej, akustyki pomieszczeń;
 • projekty pomieszczeń specjalistycznych i specjalizowanych;
 • projekty adaptacji akustycznej dla istniejących obiektów;
Audyt akustyczny - weryfikacja projektu budowlanego

Audyt akustyczny w procesie projektowania jest weryfikacją projektu budowlanego. Dotyczy ogólnego budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Nie dotyczy pomieszczeń specjalistycznych i specjalizowanych (dla tego rodzaju obiektów oferujemy Projekty akustyki architektonicznej).
Audyt akustyczny może być wykonany pod kątem zapewnienia komfortu akustycznego w obiekcie, zgodności z przepisami prawnymi obowiązującymi, z wymaganiami inwestora, z określoną normą (normami), czy z europejskimi czy światowymi standardami.
Audyt akustyczny zawiera sugerowane rozwiązanie zapewniające spełnienie ww. wymagań.

Ekspertyzy z zakresu akustyki budownictwa

Techniczne ekspertyzy pomiarowe parametrów technicznych obiektów budowlanych.
Ocena emisji hałasu, pomiary izolacyjności akustycznej, ocena rzeczywistych warunków pogłosowych w pomieszczeniu.

Konsulting

Przygotowanie procesu inwestycyjnego z zakresie akustyki architektonicznej i eliminacji hałasu.
Ocena możliwości technicznych korekty warunków akustycznych.
Analiza hałasu w obiekcie i środowisku wraz z określeniem skutecznych kierunków minimalizacji.